دانلود فایل word مقاله الگوی آموزش بهره برداران در وزارت جهاد کشاورزی (سال 1395)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله الگوی آموزش بهره برداران در وزارت جهاد کشاورزی (سال 1395) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :25

هدف پژوهش ارائه الگویی برای برنامه آموزش بهره برداران کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی می باشد. پژوهش در رده تحقیقات کاربردی است که به روش ترکیبی اکتشافی انجام شد. برای این منظور ابتدا دربخش کیفی پژوهش, روش تحقیق گروه کانونی و مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از روش توصیفی-تحلیلی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 1600نفر کارگزاران نظام آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بود. دربخش کیفی پژوهش از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند با شیوه زنجیره ای و دربخش کمی از روش تصادفی خوشه ای استفاده شد. داده های بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از مطلعین و بحث کانونی ودر بخش کمی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و از تعداد 393 نفر نمونه ها که با فرمول کوکران تعیین گردید گرد آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش, در بخش کیفی از روش کد گذاری سیستماتیک و در بخش کمی از شاخص های آمار توصیفی , آزمون Utest, تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های کیفی پژوهش نشان دادند که مولفه های اولیه تشکیل دهنده ی الگوی برنامه آموزش بهره برداران دارای 8 مولفه و32زیر مولفه بودند. در بخش کمی نتایج مقایسه میانگین مولفه های بدست آمده حاصل از آزمون آزمون من ویت نی نشان داد بین میانگین موجود و میانگین مطلوب در تمامی مولفه ها تفاوت معناداری در سطح 1% وجود دارد و وضعیت موجود آموزش کشاورزی از شرایط مطلوب برخوردار نبودند. نتایج دو مرحله تحلیل عاملی تاییدی مولفه ها نیز نشان داد که مولفه ها و زیر مولفه های شناسایی شده دارای بار عاملی کافی جهت پیش بینی برنامه آموزش بهره برداران در وزارت جهاد کشاورزی میباشد و همچنین شاخص های برازش الگوی برنامه آموزش بهره بردران وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که الگوی تدوین شده دارای برازش مطلوبی می باشد

لینک کمکی