دانلود فایل word مقاله عامل‏های موثر برسطح دانش فنی تولیدکنندگان انار استان مرکزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله عامل‏های موثر برسطح دانش فنی تولیدکنندگان انار استان مرکزی :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

این پژوهش علی- ارتباطی با هدف بررسی عامل‏های موثر برسطح دانش فنی تولیدکنندگان انار استان مرکزی انجام شد. جامعهی آماری, همه‏ی باغداران انارکار استان مرکزی بود (N=6320). با استفاده فرمول نمونه‏گیری کوکران 240 تن از آنان با روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ای بود که روایی آن توسط نظرسنجی از اعضای هیات علمی وزرات جهاد کشاورزی و دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای ترتیبی و از طریق نرم‏افزار R محاسبه شد (89/0 – 75/0=α). تجزیه و تحلیل داده‏ها با نرم‏افزار SPSSwin18 انجام شد. تحلیل همبستگی اسپیرمن نشان داد, بین متغیرهای, تجربه کشت انار, مشارکت اجتماعی, سرمایه اجتماعی, دسترسی به اعتبارات, میزان درآمد, میزان تولید, شمار تماس‏های ترویجی, میزان استفاده از راه‏های ارتباطی و اطلاعاتی و فاصله با مراکز خدمات ترویج رابطه معنی‏داری با سطح دانش فنی انارکاران داشت. در این راستا تحلیل رگرسیون ترتیبی نیز نشان داد, متغیرهای عضویت در تشکل‏ها و شبکه‏های اجتماعی, میزان استفاده از منابع و راه‏های ارتباطی, درآمد سالیانه و شمار تماس‏های ترویجی بیشترین تاثیر را بر احتمال بهبود سطح دانش فنی انارکاران دارند. همچنین, حیطه‏های دانش فنی (شناختی, دانشی و مهارتی) نیز تاثیر شایان توجهی بر احتمال بهبود سطح عملکرد انار دارند به طوری که می‏توانند 5/48 درصد از احتمال واریانس متغیر وابسته عملکرد انار را پیش‌گویی کنند.

لینک کمکی