دانلود فایل word مقاله وضعیت مولفه های فراشناخت در بین دانشجویان کشاورزی استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله وضعیت مولفه های فراشناخت در بین دانشجویان کشاورزی استان خوزستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :34

روانشناسان و محققان بر این باورند بهبود کیفیت یادگیری انجام پذیر نیست مگر اینکه نظام آموزش عالی کشاورزی به مفاهیم فراشناختی توجه لازم را مبذول دارد. با توجه به اهمیت و ضرورت فراشناخت درجهت بهبود فرآیند یادگیری و ارتقا کیفی نظام آموزش عالی کشاورزی, هدف کلی این پژوهش توصیفی-پیمایشی بررسی وضعیت مؤلفه های فراشناخت شامل آگاهی فراشناخت, تسلط بر راهبردهای فراشناخت و مهارت های رفتاری مرتبط با فراشناخت در بین دانشجویان کشاورزی استان خوزستان(3700N=) بود که 300 تن از آنان به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد آگاهی فراشناخت شراو و دنیسون (1994) , پرسشنامه استاندارد تسلط بر راهبردهای فراشناخت دی گروت و پینتریچ(1990) و پرسشنامه مهارت های رفتاری مرتبط با فراشناخت بود که پرسش های این بخش به صورت محقق ساخته طراحی شد. برای سنجش پایایی ابزار پژوهش از طریق پیش آزمون با استفاده از آزمون تتای ترتیبی و از طریق نرم افزارR محاسبه شد(θ=0/93). تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار spsswin20 انجام گرفت. نتایج نشان داد دانشجویان از لحاظ مؤلفه های سه گانه فراشناخت در سطح متوسط به بالا بودند. نتایج آزمون منوا نشان داد از بین سه مؤلفه ی فراشناخت در بین مقاطع مختلف تحصیلی آگاهی فراشناخت و مهارت های رفتاری مرتبط با فراشناخت اختلاف معناداری بایکدیگر داشتند و از لحاظ مقایسه میانگین ها دانشجویان مقطع دکتری نسبت به دیگر مقاطع از مهارت و آگاهی فراشناخت بالاتری برخوردار بودند. آزمون کروسکال والیس نشان داد, دانشجویان با معدل های متفاوت از لحاظ آگاهی فراشناخت تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. لذا می توان نتیجه گرفت با بالا رفتن مقطع تحصیلی تجربه ی فرد در یادگیری بیشتر شده و در نهایت فرآیند یادگیری در فرد بهبود می یابد. همچنین تسلط برمؤلفه های فراشناخت بر پیشرفت تحصیلی فراگیران مؤثر است.

لینک کمکی