دانلود فایل word مقاله شبیه‌سازی رطوبت خاک بین دو زهکش زیرزمینی در اراضی شالیزاری با مدل HYDRUS-2D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله شبیه‌سازی رطوبت خاک بین دو زهکش زیرزمینی در اراضی شالیزاری با مدل HYDRUS-2D :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :24

بررسی انتقال رطوبت خاک بین دو زهکش و روند تغییرات رطوبتی در محیط اطراف ریشه دارای اهمیت بسیاری می­باشد. مدل HYDRUS-2D با به‌کارگیری معادلات بقای جرم, علاوه بر تسریع در نتایج, موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود. در این مطالعه سیستم زهکشی زیرزمینی با عمق 9/0 متر و فاصله 30 متر با عمق آب زیرزمینی 50 سانتی­متر در طول فصل کشت کلزا به‌عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفت. پروفیل خاک تا عمق دو متری در نظر گرفته شد و شش لایه برای خاک تعریف شد. هدایت هیدرولیکی خاک برای هر لایه خاک از روش پیزومتر و با رابطه کرکهام محاسبه و برای هر لایه, از سطح خاک تا عمق دو متری برابر 8/0, 11/0, 29/0, 16/0, 38/0 و 083/0 متر بر روز شد. سایر پارامترهای ورودی مورد نیاز برای مدل از جمله بارش, خروجی زهکش­ها و رطوبت روزانه اندازه‌گیری گردید. برای واسنجی مدل, داده‌های مشاهده‌ای و شبیه‌سازی شده سطح ایستابی بین دو زهکش مقایسه شد. مدل برای یک دوره اشباع خاک صحت­سنجی شد. رطوبت­های اندازه­گیری شده با مقادیر شبیه­سازی شده آن برای ارزیابی مدل مقایسه شد. میانگین آماره‌های ارزیابی مربعات خطا, ضریب تعیین, جذر و میانگین انحراف, درصد خطا و راندمان مدل به ترتیب برابر cm3/cm30214/0, 932/0, cm3/cm3 0407/0, 079/0 و 525/0 شد. آماره‌ها نشان دادند که نتایج شبیه‌سازی مدل رضایت‌بخش بود.

لینک کمکی