دانلود فایل word مقاله بررسی اثرات کاربرد هیدروژل و ورمی‌کمپوست بر کارایی مصرف آب گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی اثرات کاربرد هیدروژل و ورمی‌کمپوست بر کارایی مصرف آب گندم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :21

دشت کاشمر در نواحی خشک کشور قرار دارد و وقوع خشکسالی­های متوالی اخیر نیز باعث شده که مدیریت مصرف آب مورد توجه جدی قرار گیرد. در این پژوهش, تاثیر چهار مقدار پلیمر سوپرجاذب A200(صفر (S0), 1/0%(S1), 2/0% (S2)و 3/0 (S3)درصد وزنی), چهار مقدار ورمی­کمپوست (صفر(V0), 7 (V1), 10 (V2) و 15 (V3)تن در هکتار) و سه میزان آبیاری (60% (W1), 80% (W2) و 100 (W3)درصد نیاز آبی) بر کارایی مصرف آب (آب آبیاری و بارندگی) و کارایی مصرف آب آبیاری گندم رقم الوند در مزرعه پژوهشی مرکز آموزش عالی کاشمر مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و به­صورت گلدانی در تعداد 144 عدد گلدان انجام شد. نتایج نشان داد که بیش­ترین میزان کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری در تیمار S3V3W3 به­ترتیب به­میزان 49/1 کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار و 26/2 کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار و کم­ترین میزان کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری نیز در تیمار S0V0W1به­ترتیب به­میزان 03/1 کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار و 56/1 کیلوگرم بر مترمکعب در هکتار به­دست آمد. کاربرد سوپرجاذب و ورمی­کمپوست سبب افزایش کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری گندم شد. در شرایط این آزمایش, با توجهبه تجزیه واریانس, کاربرد ترکیب سوپرجاذب و ورمی‏کمپوست معنی­دار نیست؛ بنابراین, کاربرد ترکیب مقادیر سوپرجاذب و ورمی­کمپوست توصیه نمی­شود. همچنین, در کاربرد سوپرجاذب و ورمی‏کمپوست به صورت جداگانه, با توجه به مقایسه میانگین­ها در سطح پنج درصد معنی­داری, بهترین مقدار برای حصول حداکثر کارایی مصرف آب و کارایی مصرف آب آبیاری, 2/0 درصد وزنی سوپرجاذب یا 10 تن در هکتار ورمی­کمپوست است. با استفاده از حداکثر سوپرجاذب و ورمی­کمپوست (S3V3) با افزایش نیاز آبی از 60% به 80% و از 80 به 100, مقدار کارایی مصرف آب آبیاری به­ترتیب 5/6 % و 7/19 % افزایش یافت.

لینک کمکی