دانلود فایل word مقاله بررسی اثر کاربرد میکوریزا, ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم‌آبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی اثر کاربرد میکوریزا, ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم‌آبی :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :24

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی, شیمیایی و تنش کم­آبی بر عملکرد زیستی , میزان لاوسون و درصد همزیستی با قارچ میکوریزا در گیاه دارویی حنا[1], آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی با استفاده از سطوح کودی, ( بدون کود (), اسید هیومیک(), تلقیح میکوریزایی× ورمی­کمپوست(), ورمی کمپوست () و کود شیمیایی NPK ()) و سطوح تنش آبی (100 درصد نیاز آبی (), 80 درصد نیاز آبی ()و 60 درصد نیاز آبی()) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با پانزده تیمار و سه تکرار در سال زراعی 1394-1393 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه بم به اجرا در آمد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که بیشترین مقادیر برای صفات وزن خشک برگ, تعداد برگ , ارتفاع گیاه , تعداد گره , میزان لاوسون و عملکرد در تیمار با آبیاری کامل و تلقیح میکوریزایی× ورمی کمپوست () حاصل شد. با ایجاد تنش, بیشترین مقادیر برای صفات وزن خشک برگ (153/0گرم), تعداد برگ (171 عدد) وارتفاع گیاه( 33/120سانتی متر ) در تیمار () , و برای صفت تعداد گره (63 گره)در تیمار (), وبرای صفات عملکرد (21/5 گرم در بوته), میزان لاوسون کل (6/69میلیگرم در گرم) ودرصد همزیستی ریشه(2/82 درصد) در تیمار () به دست آمد. در مجموع نتایج حاصل از این بررسی نشان داد کود­های بیولوژیک دارای نقش قابل توجهی در بهبود وافزایش صفات عملکردی گیاه دارویی حنا خصوصا در شرایط تنش کم آبی بوده و می­توانند به عنوان جایگزین های مناسب برای کودهای شیمیایی مورد توجه قرار گیرند. [1] Lawsonia inermis

لینک کمکی