دانلود فایل word مقاله اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهر تربت حیدریه بر عملکرد مرفولوژیک پنبه رقم ورامین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهر تربت حیدریه بر عملکرد مرفولوژیک پنبه رقم ورامین :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :18

در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران, استفاده از پساب برای آبیاری امری اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر آبیاری با پساب بر گیاه پنبه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار آبیاری و سه تکرار اجرا گردید. تیمار های این تحقیق آب چاه T1, فاضلاب شهری تصفیه شده تربت حیدریه T2, ترکیب 50 درصد آب چاه و 50 درصد فاضلاب تصفیه شده T3, آبیاری یک در میان آب و فاضلاب T4, و ترکیب 34 درصد آب چاه و 66 درصد فاضلاب تصفیه شده مورد استفاده کشاورزان منطقه: T5بود و تیمار آب چاه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. براساس نتایج به­دست آمده از میانگین مربعات صفات, نوع آب آبیاری در صفات عملکرد وش, تعداد قوزه در بوته, تعداد برگ و ارتفاع گیاه در سطح احتمال یک درصد و برای صفت قطر ساقه در سطح احتمال پنج درصد معنی­دار شد. براساس نتایج, بیشترین و کمترین عملکرد وش در تیمارهای T3و T1به ترتیب با مقادیر 6/133 و 8/78 گرم در بوته به دست آمده است. بیشترین مقدار برای صفات تعداد برگ و قطر ساقه در تیمار T5با مقادیر 3/45 برگ و 5/9 میلی­متر می­باشد. بیشترین تعداد قوزه در تیمار T2و کمترین تعداد قوزه در تیمار شاهد به ترتیب با مقادیر 3/16 و 8 مشاهده شد.

لینک کمکی