دانلود فایل word مقاله تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب گیاه بادام‌زمینی (رقم گیل) در شرایط آبیاری و افزودن کود نیتروژن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تابع تولید و بهره‌وری مصرف آب گیاه بادام‌زمینی (رقم گیل) در شرایط آبیاری و افزودن کود نیتروژن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :18

دو نهاده آب و کود از عوامل مهم در تولیدات کشاورزی است که کمبود هر یک, باعث کاهش عملکرد محصول می­شود. نقش و اهمیت هر یک از نهاده­های آب و کود به تفکیک می­تواند در افزایش عملکرد مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثر آبیاری و کود نیتروژن بر تابع­تولید و بهره­وری مصرف آب در گیاه بادام­زمینی رقم گیل, به صورت آزمایش کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1388 در شهرستان آستانه­اشرفیه اجرا شد. تیمار اصلی شامل بدون آبیاری و آبیاری با دورهای 6,12 و 18 روز و تیمار فرعی شامل کود نیتروژن, با مقادیر 0, 30, 60 و 90 کیلوگرم در هکتار بود. برای تخمین توابع تولید آب-کود از معادله درجه دوم استفاده شد. نتایج تخمین تابع تولید حاکی از افزایش عملکرد دانه با مصرف کود نیتروژن تا 60 کیلوگرم در هکتار بود؛ اما با افزایش تدریجی کود نیتروژن, مقدار عملکرد با کاهش مواجه شد. افزایش کود نیتروژن از 60 کیلوگرم در هکتار به بالا در مقادیر مختلف آب مصرفی, هیچگونه تأثیری بر افزایش عملکرد و بهره­وری مصرف آب نداشت و میزان بهره­وری مصرف آب در دور آبیاری 6 روز با مصرف 328 میلی­متر, دارای بیشترین مقدار بود. در اثر متقابل آبیاری و کود نیتروژن, بیشینه مقدار بهره­وری مصرف آب در دور آبیاری 6 روز و مصرف 60 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار, 96/0 کیلوگرم در متر مکعب بود.

لینک کمکی