دانلود فایل word مقاله بررسی تأثیر تغذیه ‏ای درختان سیب بر شدت بیماری شانکر سیتوسپورایی (Cytospora cincta) در باغ‏ های سمیرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی تأثیر تغذیه ‏ای درختان سیب بر شدت بیماری شانکر سیتوسپورایی (Cytospora cincta) در باغ‏ های سمیرم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :24

بررسی‏های مقدماتی در خصوص وضعیت تغذیه‏ای 29 باغ سیب تجاری گلدن دلیشز آلوده به شانکر سیتوسپورایی نشان ‏داد که غالب باغ‏های آلوده کمبود عناصر معدنی پتاسیم و کلسیم و بیش‌‏بود نیتروژن دارند. در این ‏راستا, آزمایش باغی بصورت فاکتوریل در قالب بلوک‏های کامل تصادفی با 18 تیمار (نیتروژن و پتاسیم هر کدام در 3 سطح و کلسیم در 2 سطح) و 3 تکرار روی رقم گلدن دلیشز 27 ساله در شهرستان سمیرم به‌منظور بررسی تأثیر متعادل عناصر معدنی نیتروژن, پتاسیم و کلسیم در پیش‏گیری از بروز و توسعه شانکر سیتوسپورایی ناشی از قارچ Fries Cytospora cincta در سال‏های 94-1393 انجام شد. نتایج نشان ‏دادند که, شاخص انحراف از درصد بهینه عناصر معدنی نیتروژن, پتاسیم و کلسیم گزینه‏ای مناسب برای پیش‏بینی بروز و توسعه شانکر سیتوسپورایی درختان سیب است. کمبود یا بیش‏بود هر کدام از عناصر غذایی مورد ارزیابی باعث عدم تعادل در غلظت دیگری شده و شدت بیماری را تحت تأثیر قرار داد. بیش‏ترین درصد سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) در تیمارهایی دیده شد که مقدار نیتروژن مصرفی در آن‏ها کم‏تر یا بیش‏تر از مقدار بهینه بود. استفاده توأم از نیتروژن و پتاسیم باعث‏ گردید پتاسیم تأثیر مستعد کنندگی نیتروژن به شانکر سیتوسپورایی را کاهش دهد. تأثیر کلسیم در کاهش بیماری نسبت به نیتروژن و پتاسیم کم‏تر بود. نتایج این پژوهش نشان‏ داد که استفاده متعادل عناصر غذایی نیتروژن و پتاسیم در خاک‏ و محلول‏پاشی کلسیم درختان سیب در منطقه سمیرم, بر اساس میزان توصیه شده, بیماری شانکر سیتوسپورایی را تا 83/79% کاهش می‏دهد.

لینک کمکی