دانلود فایل word مقاله مطالعه اپیدمیولوژیک تب مالت در شهرستان خاش از سال 1388 الی 1393.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مطالعه اپیدمیولوژیک تب مالت در شهرستان خاش از سال 1388 الی 1393. :
تعداد صفحات :13

مقدمه: بیماری تب مالت(brucellosis) یکی از بیماری‌های مشترک انسان و دام است. که از دام آلوده به انسان منتقل می‌گردد. تب مالت در اغلب نقاط دنیا به خصوص درکشورهای درحال توسعه از لحاظ بهداشت عمومی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی دارای اهمیت زیادی می باشد. این مطالعه به بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک تب مالت در شهرستان خاش می‌پردازد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی گذشته نگر براساس اطلاعات موجود بیماران مبتلا به تب مالت طی سالهای 1388تا1393 از ماه های فروردین ماه تا اواخراسفندماه مرکز خدمات بهداشتی- درمانی شهرستان خاش انجام شد.تشخیص تب مالت بر اساس تست 2ME رایت ,رزبنگال بود. سپس اطلاعات بیماران برحسب سن, جنس, محل سکونت, شغل , فصل استخراج و با کمک نرم افزار SPSS 18 و با استفاده از آزمون مجذور کای آنالیز شد که داده ها در سطح P<0.05دارای اختلاف معنی داری بود. نتایج: 336 نفر مبتلا به تب مالت بودند,که 149نفر مرد( 44 درصد) و 189 نفر زن( 56 درصد) بود. کمترین گروه سنی مبتلا 9ماهگی تا 9 سالگی و بیشترین بالای 50 سال بود , (91 درصد) افراد مبتلا ساکن روستا و (9 درصد) ساکن شهر بودند. بین گروه سنی وتب مالت (0.05>P) و همچنین جنس و بیماری تب مالت (0.05>P) رابطه معنادار آماری وجود داشت. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان دادکه بروسلوز به عنوان یکی از مهمترین مشکلات سلامتی در شهرستان خاش بوده و کنترل آن نیازمند تلاش عوامل درگیر بخصوص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

لینک کمکی