دانلود فایل word مقاله شیوع آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده آلوده و عوامل موثر بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله شیوع آسیبهای ناشی از وسایل نوک تیز و برنده آلوده و عوامل موثر بر آن :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :13

مقدمه:آسیب ناشی از وسایل تیز و برنده یکی از مهم‌ترین خطرات بیولوژیک برای کارکنان بهداشتی- درمانی به شمار می‌آید و پیامد بیولوژیکی این آسیب‌ها می‌تواند بسیار خطرناک بوده و زمینه‌ساز انتقال بیماری باشد؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر تعیین شیوع, علل و عملکرد پرسنل درمانیمرکز آموزشی- درمانی بیمارستان پنج آذر گرگان در برابر آسیب‌های ناشی از وسایل نوک‌تیز و برنده آلوده می‌باشد. مواد و روش‌ها:این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1394 در بیمارستان آموزشی- درمانی پنج آذر گرگان انجام شد. 345 نفر از پرسنل درمانی بخش‌های اتاق عمل‌, بستری زنان و مردان, آزمایشگاه و اورژانس به‌صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. داده‌های مربوط به شیوع و علل آسیب ناشی از وسایل نوک‌تیز و برنده و اقدامات پس از آن از طریق چک‌لیست جمع‌آوری گردیدند و یافته‌ها به‌صورت صدک و درصد گزارش شده و با استفاده از آزمون Pearson- کای اسکوئر و سطح معناداری کمتر از 05/0 در نرم‌افزار SPSS 16مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها:از بین 345 نفر از کارکنان درمانی که وارد مطالعه شدند, 246 نفر (5/69 درصد) زن بودند و میانگین سنی و انحراف معیار افراد مورد مطالعه معادل 8/7±9/30 سال به‌دست آمد. همچنین, شیوع نیدل‌استیک در بین کارکنان درمانی این مرکز معادل 3/81 درصد بود و مهم‌ترین علل آسیب‌زایی, درپوش‌گذاری مجدد هنگام تزریقات گزارش شد. از سوی دیگر, دو اقدام مهم که توسط فرد پس از آسیب انجام شده بود, عبارت بود از: شستشو با مواد ضد‌عفونی‌کننده (3/20 درصد) و فشار‌دادن محل آسیب (1/16 درصد). شایان ذکر است که نتایج آزمون Pearson- کای اسکوئر, رابطه معناداری را بین جنسیت و آسیب با وسایل نوک‌تیز و برنده نشان داد (‌016/0‌P=). نتیجه‌گیری:شیوع نیدل‌استیک در این مرکز آموزشی- درمانی نسبت به مطالعات مشابه در ایران و آمار‌های جهانی بالاتر بوده و بیشترین شیوع در آزمایشگاه و آسیب‌زا‌ترین موقعیت‌, درپوش‌گذاری مجدد بر سرنگ می‌باشد؛ بنابراین نیاز به آموزش مهارت‌های شغلی برای پیشگیری از آسیب و نحوه مواجه با این مشکل برای کادر درمانی ضروری به نظر می‌رسد.

لینک کمکی