دانلود فایل word مقاله تأثیر وضعیت آب بدن در هوای معتدل بر توان هوازی و غیرهوازی و شاخص خستگی در دختران ورزشکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأثیر وضعیت آب بدن در هوای معتدل بر توان هوازی و غیرهوازی و شاخص خستگی در دختران ورزشکار :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :18

مقدمه: تحقیقات گذشته نشان داده‌اند که وضعیت آب‌دهی بر برخی از عملکردهای فیزیولوژیکی تأثیر می‌گذارد. در این راستا, هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر میزان آب بدن بر توان هوازی و غیر‌هوازی و شاخص خستگی دختران بود. مواد و روش‌ها: در پژوهش نیمه‌تجربی حاضر 30 نفر از دختران دانشجو (با میانگین سنی‌ 14/1±‌92/21 سال؛ قد 00/6±‌20/162 سانتی‌متر؛ وزن 32/10‌±‌3/‌59 کیلوگرم) با حداقل 3 سال سابقه فعالیت ورزشی منظم به‌صورت داوطلبانه شرکت کردند. طی 3 جلسه متوالی, آزمودنی‌ها انواع وضعیت‌های آب‌دهی شامل آب‌زدایی (5-2 درصد), آب‌دهی طبیعی و بیش‌آب‌دهی (‌3 درصد) در دمای 25 درجه سانتی‌گراد را تجربه نمودند. شایان ذکر است که برای ارزیابی توان هوازی از آزمون فزاینده Burosاستفاده شد و برای بررسی توان غیر‌هوازی نیز آزمون Rast ‌اجرا گردید. در نهایت داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس به روش اندازه‌گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آب‌زدایی باعث کاهش معنادار و بیش‌آب‌دهی موجب افزایش معنادار توان هوازی افراد شرکت‌کننده (05/0<‌‌P) شده است. همچنین آب‌زدایی توان غیرهوازی حداقل و متوسط را کاهش داد؛ اما وضعیت آب‌دهی بر توان غیر‌هوازی کل, بیشینه و شاخص خستگی تأثیرگذار نبود. نتیجه‌گیری: با توجه به این نتایج می‌توان گفت که به‌منظور عملکرد بهتر در ورزش‌های مبتنی بر توان هوازی و غیر‌هوازی متوسط (حداقل قبل از برنامه ورزشی), جلوگیری از آب‌زدایی و مصرف مناسب آب لازم بوده و موجب بهبود عملکرد خواهد شد.

لینک کمکی