دانلود فایل word مقاله تأثیر کرم واژینال دانه شنبلیله بر دیسپارونی و رضایت جنسی در زنان یائسه: یک کارآزمایی بالینی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأثیر کرم واژینال دانه شنبلیله بر دیسپارونی و رضایت جنسی در زنان یائسه: یک کارآزمایی بالینی :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :16

مقدمه: اکثر زنان در دوران یائسگی در اثر کاهش ترشح هورمون استروژن, دستخوش تغییراتی می­شوند. این تغییرات ممکن است موجب کاهش میل جنسی در آنان گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کرم واژینال دانه شنبلیله بر دیسپارونی و رضایت جنسی در زنان یائسه انجام شد. روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سویه‌کور در سال 1396 بر روی 60 نفر از زنان یائسه واجد شرایط مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره یک شرق اهواز و شاکی از مقاربت دردناک و عدم رضایت جنسی صورت گرفت. افراد به‌صورت تصادفی در دو گروه 30 نفره جهت دریافت کرم واژینال دانه شنبلیله 5% و دارونما به مدت 8 هفته قرار گرفتند. دیسپارونی با استفاده از فرم اطلاعاتی و میزان رضایت جنسی بر اساس پرسشنامه لارسون محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون های کای اسکوئر, تی مستقل, تی زوجی, من ویتنی و معادلات برآورد تعمیم یافته‌ها انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: پس از مداخله, میانگین میزان رضایت جنسی اختلاف معنی‌داری بین دو گروه دارو و پلاسبو مشاهده گردید (02/2±1/51-94/1±18/74) (001/0>p). نتیجه‌گیری: مصرف کرم واژینال دانه شنبلیله سبب کاهش مقاربت دردناک و افزایش میل جنسی در زنان یائسه می‌شود.

لینک کمکی