دانلود فایل word مقاله بررسی تأثیر دانه شنبلیله بر شدت و مدت درد دیسمنوره اولیه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی تأثیر دانه شنبلیله بر شدت و مدت درد دیسمنوره اولیه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1395 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :16

مقدمه: دیسمنوره معمولاً ماهیت کرامپی دارد و در قسمت پایین شکم متمرکز می‌شود و اختلال شایعی است که طی سیکل قاعدگی فرد تظاهر می­کند و با فعالیت­های روزمره افراد تداخل می­کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر دانه شنبلیله بر شدت دیسمنوره اولیه و مدت درد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده با گروه کنترل در سال 1395 بر روی 100 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. افراد در دو گروه 50 نفره مداخله (دریافت کننده شنبلیله) و کنترل (دارونما) قرار گرفتند و به مدت 2 ماه داروها مصرف شد و پرسشنامه اطلاعات فردی, پرسشنامه درد مک گیل, مقیاس چند بُعدی گفتاری قبل از مداخله و 1 و 2 ماه پس از مصرف دارو توسط افراد تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون­های آماری تی مستقل, تی زوجی و کای اسکوئر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میانگین مدت و شدت درد در گروه مصرف کننده دانه شنبلیله در پایان سیکل اول و دوم مداخله کاهش معناداری یافت (01/0p<). همچنین میانگین تعداد مسکن مصرفی در گروه مداخله در پایان سیکل اول و دوم مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش و متوسط تعداد روزهای دارای خونریزی افزایش یافت که این اختلاف از نظر آماری معنادار بود (01/0p<). نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر مثبت دانه شنبلیله در کاهش شدت و مدت علائم دیسمنوره اولیه و عوارض ناچیز آن نسبت به داروهای شیمیایی, مصرف آن در درمان این اختلال توصیه می­شود.

لینک کمکی