دانلود فایل word مقاله تأثیر آموزش بر اساس مرور پرونده‌های واقعی مرگ مادر در ارتقا مهارت رزیدنت‌های زنان در اداره خونریزی پس از زایمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله تأثیر آموزش بر اساس مرور پرونده‌های واقعی مرگ مادر در ارتقا مهارت رزیدنت‌های زنان در اداره خونریزی پس از زایمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :8

مقدمه: خونریزی بعد از زایمان, یکی از دلایل شایع مرگ‌و‌میر مادران می‌باشد که لازم است مدیریت صحیح و به موقع جهت اقدامات ضروری انجام شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش بر اساس شبیه‌سازی پرونده­های واقعی مرگ مادر در ارتقا مهارت رزیدنت­های زنان در اداره خونریزی پس از زایمان انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مداخله‌ای در سال 1394 بر روی 35 نفر از رزیدنت­های زنانی که به طور چرخشی در بیمارستان ام‌البنین (س) آموزش می‌دیدند, انجام شد. ابتدا پرسشنامه‌ای شامل سؤالاتی مبنی بر شناخت علائم خونریزی غیر طبیعی بعد از زایمان, چگونگی تخمین حجم خونریزی و اقدامات مناسب تکمیل گردید. سپس طی جلساتی, پرونده‌های واقعی مرگ مادران مورد بررسی و آموزش صحیح در مورد مدیریت خونریزی‌های بعد از زایمان در هر مورد برای افراد داده شد و پس از 6 ماه, همان پرسشنامه مجدداً تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS (نسخه 16) و آزمون­های تی زوجی و آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام شد. میزان p‌ کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میانگین نمرات قبل و بعد از آموزش در تمامی دانشجویان به ترتیب 21/2±88/12 و 68/2±91/16 بود (001/0>p). میانگین نمرات دانشجویان سال اول, دوم, سوم و چهارم قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی‌داری داشت (به ترتیب 009/0=p, 001/0>p, 004/0=p و 001/0=p), اما اختلاف نمرات دانشجویان بعد از آموزش نسبت به قبل از مانور در سال‌های مختلف تحصیلی تفاوت معنی‌داری نداشت (538/0=p). نتیجه‌گیری: می­توان از شبیه‌سازی موارد واقعی مرگ مادران به عنوان یک فرصت مناسب جهت کسب مهارت استفاده کرد که باعث اعتماد به نفس و مهارت کافی در رزیدنت‌ها می­شود.

لینک کمکی