دانلود فایل word مقاله بررسی نتایج بارداری در زنان نخست‌زا در سنین نوجوانی و بالغین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی نتایج بارداری در زنان نخست‌زا در سنین نوجوانی و بالغین :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :12

مقدمه: حاملگی در سنین پایین به عنوان حاملگی پرخطر در نظر گرفته می­شود. با توجه به شیوع بارداری در سنین پایین, مطالعه حاضر با هدف بررسی نتایج بارداری در حاملگی­های سنین نوجوانی انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مقطعی از مهر ماه 1392 تا زمان تکمیل حجم نمونه حدوداً به مدت یک سال در بیمارستان قائم شهر مقدس مشهد انجام گرفت. گروه مورد مطالعه شامل 100 خانم باردار نخست‌زا با سن 19-12 سال و نیز 200 خانم باردار نخست‌زا 35-20 ساله در زمان زایمان در همان مدت مورد مطالعه بودند. پرسش‌نامه بر اساس مشخصات فردی, سن حاملگی و سایر متغیرها (سابقه بیماری قبلی, وضعیت بیمار در حاملگی فعلی, وضعیت نوزاد) توسط پژوهشگر تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 14) و آزمون‌های کای‌دو, فیشر و من‌ ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: سن حاملگی در گروه نوجوانان 15/3±35/38 هفته و در گروه بالغین 08/3±2/37 هفته بود (05/0>p). بیماران دو گروه از لحاظ نتایج حاملگی تفاوت معنی‌داری نداشتند (05/0<p), فقط پره‌اکلامپسی در گروه بالغین به‌طور معناداری بیشتر مشاهده شد (05/0>p). نتایج نوزادی مرتبط با وزن و آپگار نوزادان در گروه مادران نوجوان به‌طور معناداری بهتر بود (05/0>p), اما از لحاظ سایر فاکتورهای مرتبط با نتایج نوزادی مانند ناهنجاری­های مادرزادی, مرگ داخل‌رحمی و مرگ نوزادی تفاوت معناداری میان دو گروه مشاهده نشد (05/0<p). همچنین دو گروه از لحاظ حاملگی خواسته و یا ناخواسته و مصرف سیگار نیز تفاوتی را نشان ندادند (05/0<p). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطلوب بارداری در حاملگی سنین نوجوانی, به نظر می­رسد توصیه به سریع‌تر باردار شدن زنان حتی در سنین نوجوانی می­تواند منطقی باشد.

لینک کمکی