دانلود فایل word مقاله بررسی یافته‌های سونوگرافی در زنان با پستان متراکم در غربالگری ماموگرافیک در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1394

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی یافته‌های سونوگرافی در زنان با پستان متراکم در غربالگری ماموگرافیک در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1394 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :12

مقدمه: سرطان پستان, شایع‌ترین نوع سرطان در بین زنان است. ماموگرافی, روش استاندارد جهت غربالگری سرطان پستان می‌باشد, اما در مواردی که تراکم بافت پستان در ماموگرافی بالا است, بهتر است بیماران با روش‌های تصویربرداری دیگری مانند سونوگرافی نیز ارزیابی شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی یافته­های سونوگرافی در زنان با تشخیص پستان متراکم در ماموگرافیک انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی, تمام زنان مراجعه کننده به بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1394که در غربالگری ماموگرافیک, پستان‌های متراکم داشتند, وارد مطالعه شدند و مورد سونوگرافی قرار گرفتند. یافته‌های سونوگرافی بیماران شامل وجود یا عدم وجود تغییرات فیبروکیستیک یا توده و ویژگی‌های تصویربرداری توده در صورت مشاهده و در نهایت BIRADS سونوگرافی برای هر بیمار ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS (نسخه 16) و آزمون کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: از میان 150 بیمار شرکت کننده در مطالعه, نمای سونوگرافی در 51 بیمار (0/34%) کاملاً طبیعی مشاهده شد (BIRADS 1). در 71 بیمار (33/47%) کیست یا تغییرات فیبروکیستیک رؤیت شد (BIRADS 2). در 4 بیمار (67/2%) توده با نمای احتمالاً خوش‌خیم (BIRADS 3) و در 9 بیمار (0/16%) توده با نمای احتمالاً بدخیم (BIRADS 4 or 5) مشاهده شد. نتیجه‌گیری: با توجه به درصد قابل توجه موارد مشاهده توده در سونوگرافی زنان با پستان دنس و بدون توده قابل مشاهده در ماموگرافی در این مطالعه و با توجه به اهمیت بالای تشخیص زودرس کانسر پستان جهت کاهش مرگ‌و‌میر بیماران, نویسندگان انجام سونوگرافی تکمیلی در زنان دارای پستان متراکم به‌‌خصوص در افرادی که سابقه مثبت خانوادگی سرطان پستان دارند را پیشنهاد می‌نمایند.

لینک کمکی