دانلود فایل word مقاله بررسی مشخصات فردی و باورهای بهداشتی مرتبط با انجام ماموگرافی غربالگری در زنان 35 سال و بالاتر شاغل در دانشکدههای علوم پزشکی آبادان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی مشخصات فردی و باورهای بهداشتی مرتبط با انجام ماموگرافی غربالگری در زنان 35 سال و بالاتر شاغل در دانشکدههای علوم پزشکی آبادان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :13

مقدمه: سرطان پستان, بیشترین موارد تشخیصی سرطان در زنان سراسر جهان می­باشد. درمان موفقیت‌آمیز سرطان پستان وابسته به تشخیص زودرس آن می­باشد. ماموگرافی, یک روش استاندارد طلایی برای غربالگری سرطان پستان می­باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین مشخصات فردی و باورهای بهداشتی مرتبط با انجام ماموگرافی غربالگری در زنان 35 سال و بالاتر شاغل در دانشکده­های علوم پزشکی دولتی و آزاد شهرستان آبادان انجام شد. روش‌کار: این مطالعه توصیفی در سال 1396 بر روی 90 نفر از زنان شاغل دانشکده علوم پزشکی آبادان و دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان به روش نمونه‌گیری تمام شماری انجام شد. داده‌های مربوط به مطالعه با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی و جمعیت‌شناختی و اعتقادات بهداشتی گردآوری گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: بین تعداد ماموگرافی انجام شده و حساسیت درک شده و بین میزان تحصیلات همسر و حساسیت درک شده ارتباط معنی‌داری مشاهده شد (003/0=p). میانگین موانع درک شده در کسانی که سابقه سرطان پستان در بستگان درجه یک داشتند, بیشتر از میانگین موانع درک شده در کسانی بود که سابقه سرطان پستان در بستگان درجه یک نداشتند. میانگین حساسیت درک شده در کارکنان با رشته تحصیلی علوم پزشکی بیشتر از میانگین حساسیت درک شده در کارکنان با رشته تحصیلی علوم انسانی بود. نتیجه‌گیری: سطح دانش کم در مورد ماموگرافی, علت اصلی عدم انجام ماموگرافی به میزان کم در بین زنان شاغل در دانشکده­های علوم پزشکی است. بنابراین, می­توان با اجرای برنامه­های آموزشی مدون در سطح گسترده, به افزایش میزان آگاهی در مورد روش‌های غربالگری سرطان پستان پرداخت.

لینک کمکی