دانلود فایل word مقاله بررسی تأثیر شربت خوراکی بارهنگ بر سطوح هموگلوبین و هماتوکریت در زنان با خونریزی طبیعی پس از زایمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی تأثیر شربت خوراکی بارهنگ بر سطوح هموگلوبین و هماتوکریت در زنان با خونریزی طبیعی پس از زایمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :12

مقدمه: خونریزی پس از زایمان یکی از علل مهم مرگ‌و‌میر مادران به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه است. برخی مطالعات, نشان دهنده تأثیر مثبت مواد مؤثره بارهنگ بر خونریزی پس از زایمان می‌باشد, لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر شربت خوراکی بارهنگ بر سطوح هموگلوبین و هماتوکریت بعد از زایمان در زنان کم‌خطر از نظر خونریزی پس از زایمان انجام شد. روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده دوسوکور در سال 1396 بر روی 100 نفر از زنان مراجعه‌کننده به زایشگاه بیمارستان گنجویان شهرستان دزفول انجام شد. افراد به صورت تصادفی در دو گروه 50 نفره مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله بلافاصله پس از خروج جفت, 100 سی‌سی شربت بارهنگ 20% و 20 واحد اکسی‌توسین در یک لیتر سرم رینگر داده شد و در گروه کنترل نیز 100 سی‌سی شربت دارونما به همراه 20 واحد اکسی‌توسین در یک لیتر سرم رینگر داده شد. میزان هموگلوبین و هماتوکریت در تمام بیماران 6 ساعت پس از زایمان اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون‌های تی‌مستقل, فیشر دقیق, من ویتنی, کندال تائو, کای اسکوئر و آنالیز واریانس داده‌های تکراری انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: دو گروه از نظر افت میزان هموگلوبین و هماتوکریت اختلاف معنی‌داری داشتند (01/0=p). بر اساس نتایج مطالعه, قبل از مداخله میانگین هموگلوبین و هماتوکریت در گروه مداخله به‌ترتیب 8/3±60/12 گرم بر دسی‌لیتر و 3/3±69/36% و در گروه دارونما 1/1±25/12 گرم بر دسی‌لیتر و 4/3±06/38% بود (005/0<p). بعد از مداخله میانگین افت هموگلوبین در گروه مداخله 4/0±17/1 و در گروه کنترل 6/0±19/2 گرم بر دسی‌لیتر بود که تفاوت معنی‌داری داشت (001/0=p). میانگین افت هماتوکریت در گروه مداخله 4/3±81/2 و در گروه کنترل 4/2±22/7% بود که تفاوت معنی‌داری داشت (001/0=p). نتیجه‌گیری: شربت بارهنگ تأثیر معنی‌داری در کاهش میانگین افت هموگلوبین و هماتوکریت پس از زایمان دارد. احتمال می‌رود که استفاده از این شربت به پیشگیری عوارض کم‌خونی پس از زایمان کمک کند.

لینک کمکی