دانلود فایل word مقاله بررسی فراوانی کم خونی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر یزد (96-1395)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی فراوانی کم خونی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر یزد (96-1395) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :12

مقدمه: کم‌خونی در بارداری از شیوع نسبتاً بالایی برخوردار است. هرچند آنمی خفیف منجر به عوارض قابل توجه جنینی نمی‌گردد, ولی آنمی شدید (هموگلوبین زیر 7), می‌تواند منجر به آثار سو بر مادر و جنین و حتی افزایش مرگ‌و‌میر آن­ها شود, مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع کم‌خونی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار یزدی و برخی عوارض نوزادی آن انجام شد. روش‌کار: این مطالعه توصیفی و مقطعی در سال 96-1395 بر روی 550پرونده زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یزد انجام شد. داده­های مربوط به مراقبت‌های بارداری با استفاده از فرم طراحی شده از پرونده افراد استخراج شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS (نسخه 16) و آزمون­های کای دو و تی تست انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: در این مطالعه شیوع آنمی در زنان باردار شهر یزد 2/7% بود. 25 نفر (5/4%) در سه ماهه اول و 22 نفر (4%) در سه ماهه‌ دوم بارداری آنمی داشتند. وجود آنمی با سن, سطح تحصیلات مادر, شغل مادر, جنسیت نوزاد, نوع زایمان, وجود بارداری پرخطر و وزن نوزاد در بدو تولد, ارتباط معنا‌داری نداشت (05/0p>), ولی شیوع آنمی در مناطق مختلف شهری متفاوت بود و دور سر نوزادان مادران آنمیک به طور معنی‌داری کمتر از نوزادان مادران بدون آنمی بود (01/0p<). نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد شیوع آنمی در شهر یزد در مقایسه با اغلب مناطق کشور پایین‌تر است که یکی از علل آن می­تواند گسترش پوشش خدمات نظام سلامت در نقاط شهری و اجرای برنامه­های مداخله‌ای پیشگیرانه ­باشد.

لینک کمکی