دانلود فایل word مقاله مقایسه الگوی غذایی دوران بارداری در مادران دارای کودک کم وزن و با وزن طبیعی هنگام تولد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله مقایسه الگوی غذایی دوران بارداری در مادران دارای کودک کم وزن و با وزن طبیعی هنگام تولد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :17

مقدمه: کم‌وزنی هنگام تولد (وزن کمتر از 2500 گرم), یکی از عوامل مهم در مرگ‌و‌میر نوزادان در مشکلات بهداشتی مهم است. دریافت ناکافی مواد غذایی سالم در دوران بارداری می‌تواند بر سلامت جنین اثر بگذارد و الگوی غذایی نامناسب, عاملی برای خطر تولد نوزاد کم وزن است. با توجه به اهمیت سلامت کودکان, مطالعه حاضر با هدف مقایسه الگوی غذایی دوران بارداری مادران دارای کودک کم وزن و با وزن طبیعی هنگام تولد در جنوب شهر تهران انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مورد شاهدی در سال 1394 بر روی 262 نفر از مادران سالم مراجعه‌کننده به مراکز جنوب شهر تهران که در سه ماه نزدیک به زمان انجام مطالعه کودک خود را به دنیا آورده بودند, انجام شد. اطلاعات جمعیت شناختی و الگوی غذایی با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌‌آوری گردید. الگوهای غذایی بر اساس داده‌های موجود با روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی تعیین شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های تی مستقل و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج, میزان کم‌وزنی هنگام تولد در مادرانی که الگوی غذایی ناسالم داشتند بیشتر بود. ارتباط معنا‌داری بین وزن هنگام تولد نوزاد با تحصیلات و شغل و الگوی غذایی سالم مادر مشاهده شد (05/0>p). نتیجه‌گیری: پیروی از الگوی غذایی سالم در دوران بارداری بر نتایج بارداری اثر مثبتی می‌گذارد و موجب کاهش کم‌وزنی هنگام تولد می‌گردد.

لینک کمکی