دانلود فایل word مقاله بررسی نقش گروه خونی, قد و تغییرات وزن دوران بارداری در ابتلا به دیابت دوران بارداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی نقش گروه خونی, قد و تغییرات وزن دوران بارداری در ابتلا به دیابت دوران بارداری :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :16

مقدمه: دیابت دوران بارداری به معنای هرگونه عدم تحمل گلوکز که شروع آن برای اولین بار در حاملگی است, تعریف می‌شود که می‌تواند خطراتی برای مادر و نوزاد به همراه داشته باشد. لذا بررسی دقیق عوامل خطر و مساعد کننده آن مورد توجه است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی هرچه بیشتر عوامل خطر آن در شهر اهواز انجام شد. روش‌کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی و آینده‌نگر در سال 1393 بر روی 195 نفر از زنان باردار بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز انجام شد. 65 فرد مبتلا به دیابت دوران بارداری در گروه بیماران و 130 نفر به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مبتنی بر اهداف شامل گروه خونی, قد, تغییرات وزن, میزان قند خون و اطلاعات دموگرافیک, در پرسشنامه خودساخته توسط محقق گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‌های کای اسکوئر, تی تست و رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: افراد مورد مطالعه در دو گروه مورد و شاهد از لحاظ متغیرهای گروه خونی و قد رابطه معنی‌داری نداشتند (05/0p>), ولی برای افزایش وزن غیرطبیعی از زمان شروع حاملگی تا هفته 28-24 بارداری, ارتباط معنی‌داری مشاهده شد. نتیجه‌گیری: روند افزایش وزن مادران طی بارداری اهمیت زیادی دارد, لذا با شناسایی بهتر و دقیق‌تر عوامل مساعد‌کننده, می­توان دیابت بارداری را زودتر تشخیص و عوارض و خطرات آن را کاهش داد.

لینک کمکی