دانلود فایل word مقاله بررسی رفتار خوردگی پوشش سیلانی حاوی دو ترکیب آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان و تترااتیل اورتوسیلیکات بر روی فولاد IFبه روش سل ژل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی رفتار خوردگی پوشش سیلانی حاوی دو ترکیب آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان و تترااتیل اورتوسیلیکات بر روی فولاد IFبه روش سل ژل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات :17

در این پژوهش پوشش­های سیلانی حاوی دو ترکیب آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان (APTS) و تترااتیل اورتوسیلیکات (TEOS) به روش سل‌ژل بر روی فولاد IF ایجاد شدند. محلول پوشش‌دهی با مخلوط کردن ترکیب‌های سیلانی در مخلوط الکل و آب مقطر آماده و پوشش به روش غوطه‌وری بر زیر‌لایه اعمال شد. آزمون طیف‌سنج مادون قرمز تبدیل فوریه نشان داد که پوشش بخوبی با زیر‌لایه پیوند برقرار کرده و پوشش تشکیل شده است. نتایج آزمون‌ پلاریزاسیون پتانسیودینامیک نشان داد که پتانسیل خوردگی با اعمال پوشش سیلانی تقریبا افزایش داشته و چگالی جریان خوردگی کاهش شدیدی یافت. همچنین نتایج آزمون امپدانس الکتروشیمیایی مشخص نمود که پوشش سیلانی مقاومت خوردگی خوبی از خود نشان داد. درواقع, پوشش ایجاد شده همانند یک سد فیزیکی عمل کرده و از نفوذ یون‌های مهاجم و ملکول‌های اکسیژن به سطح زیر‌لایه جلوگیری می‌نماید. علاوه بر این تصاویرمیکروسکوپ نوری مقاومت پوشش سیلانی را بعد از آزمون خوردگی نشان داده و بهبود مقاومت خوردگی را نسبت به زیرلایه مشخص می‌سازد.

لینک کمکی