دانلود فایل word مقاله بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبرد‌های حل تعارض والد- فرزند مادران دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبرد‌های حل تعارض والد- فرزند مادران دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبرد­های حل تعارض والد-فرزند مادران دانش­آموزان مبتلا به ناتوانی­ یادگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه­ دانش­آموزان پسر دبستانی مبتلا به اختلال یادگیری مراجعه کننده به مرکز اختلال­های یادگیری شهرستان میبد بود. تعداد 22 نفر از مادران این دانش­آموزان با روش نمونه­گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار اندازه­گیری پژوهش شامل پرسشنامه تعارض والد- فرزند موری ای اشتراس بود. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس همراه با اندازه­گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل گرفتند. یافته­ها نشان داد که بین میانگین نمرات پس­آزمون شرکت­کنندگان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه تفاوت معنی­داری وجود دارد. با توجه به این یافته­ها می­توان نتیجه گرفت مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود راهبردهای حل تعارض والد- فرزند مادران دانش­آموزان مبتلا به اختلال یادگیری تاثیر مثبت و معنی­داری دارد.‌

لینک کمکی