دانلود فایل word مقاله اثر برنامه اسپارک بر خودپنداره و مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله اثر برنامه اسپارک بر خودپنداره و مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :33

هدف پژوهش حاضر, بررسی تأثیر برنام منتخب حرکتی اسپارک بر خود­پنداره و مهارت­های حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی­های یادگیری می­باشد. از بین کلیه دانش‌آموزان دوم ابتدایی در مراکز اختلالات یادگیری مشهد 30 نفر به روش خوشه‌ای انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه همگن کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 12 جلسه, سه جلسه در هفته و 45 دقیقه در هر جلسه در برنام تمرینی منتخب شرکت کردند. گروه کنترل به فعالیت‌های معمول خود ‌پرداختند. پرسشنامه خود­پنداره کودکان پی­یرز ـ هریس و آزمون تبحر حرکتی برونینکس ـ اوزرتسکی برای ارزیابی آزمودنی­ها استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بین گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی‌داری در نمره کل خودپنداره, تبحر حرکتی و مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت, وجود داشت (05/0>p). خرده آزمون‌های سرعت دویدن و چابکی, تعادل, هماهنگی دوطرفه, سرعت پاسخ, کنترل بینایی ـ حرکتی و هماهنگی اندام فوقانی (05/0>p) و همچنین خرده مقیاس‌های وضعیت تحصیلی و عقلانی, ظاهر جسمانی و نگرش, اضطراب و شادی و رضایت در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل, افزایش معنی­داری داشت (05/0>p). این نتایج نشان می­دهد که برنامه حرکتی اسپارک می­تواند در کنار سایر برنامه­های آموزشی در مدارس و مراکز اختلالات یادگیری, جهت کمک به کاهش مشکلات این کودکان مورد توجه قرار گیرد.

لینک کمکی