دانلود فایل word مقاله اثربخشی بازی‌درمانی بر ارتقا یادگیری مفاهیم ریاضی و توانایی حل مسئله دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله اثربخشی بازی‌درمانی بر ارتقا یادگیری مفاهیم ریاضی و توانایی حل مسئله دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :29

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی­درمانی بر ارتقای یادگیری مفاهیم ریاضی و توانایی حل مسئله­ی دانش­آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی انجام گرفت. این پژوهش آزمایشی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون همراه با گروه کنترل بود. در این مطالعه­ی تجربی تعداد 60 دانش­آموز دختر پایه دوم ابتدایی شهر قم که در آزمون عملکرد پیوسته رازولد و آزمون حل مسئله گل پرور نمره­ی پایین­تر از میانگین دریافت کردند, به صورت نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی, انتخاب شده و در دو گروه 30 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پس از انجام پیش­آزمون, دانش­آموزان گروه آزمایش در 28 جلسه 45 دقیقه ای تحت آموزش بازی­درمانی قرار گرفتند و گروه کنترل همان آموزش مرسوم در کلاس درس را ادامه دادند. سپس پس­آزمون اجرا گردید. داده­ها نیز با استفاده از آزمون ریاضیات عمکرد پیوسته و آزمون حل مسئله جمع­آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی میانگین, انحراف معیار و آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (MANCOVA) به کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته­ها نشان داد در یادگیری مفاهیم ریاضی و توانایی حل مسئله بین دو گروه از نظر درصد تغییرات, تفاوت معناداری به نفع گروه آزمایش وجود دارد. طبق شواهد این تحقیق, نتیجه­گیری می­شود که آموزش مبتنی بر بازی­درمانی بر ارتقا یادگیری مفاهیم ریاضی و توانایی حل مسئله دانش­آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی موثر است.

لینک کمکی