دانلود فایل word مقاله اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر نظریه ذهن و رفتارهای اجتماعی کودکان دارای اختلال یادگیری غیرکلامی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر نظریه ذهن و رفتارهای اجتماعی کودکان دارای اختلال یادگیری غیرکلامی :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :37

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارت­های اجتماعی بر سطح توانایی نظریه ذهن و انواع رفتارهای اجتماعی کودکان دارای ناتوانی یادگیری غیرکلامی است. 32 نفر از کودکان دارای ناتوانی یادگیری غیرکلامی شهر تهران بر اساس آزمون هوش تجدیدنظر شده وکسلر WISC-Rو درجه‏بندی دانش‏آموزان مایکل باست؛ و به­صورت در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گشتند. پرسش­نامه نظریه ذهن تصاویر چشم (RMET), و رفتارهای اجتماعی (SDQ) به­عنوان پیش آزمون اجرا شد. سپس کودکان گروه آزمایش 12 جلسه در برنامه آموزش مهارت‏های اجتماعی شرکت کردند. مجددا همان پرسش­نامه به­عنوان پس‏آزمون برای همه افراد به اجرا درآمد. مقادیر پیش‏آزمون و پس‏آزمون با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد مقایسه قرار گرفت. یافته‏ها نشان دهنده افزایش معنادار نمرات نظریه ذهن و رفتارهای جامعه پسند؛ کاهش معنادار نمرات نشانه‏های هیجانی و مشکلات با هم­سالان, کودکان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل است. نمرات بیش‏فعالی و اختلال سلوک تغییر معناداری نداشته است. این یافته‏ها اثربخشی برنامه آموزش مهارت‏های اجتماعی کودکان دارای ناتوانی یادگیری غیرکلامی را بر نظریه ذهن و برخی از رفتارهای اجتماعی را مورد تأیید قرار می­دهد.

لینک کمکی