دانلود فایل word مقاله بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقاله بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی در نوجوانان دبیرستانی :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :42

هدف پژوهش, بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون سبک زندگی اسلامی(ILST) در نوجوانان بود. بدین منظور, نخست روایی محتوایی و صوری این آزمون بررسی و سپس اجرا شد. جامعه آماری, دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر قم (15-20 سال) بودند که 578 نفر به روش نمونه­گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش «آزمون سبک زندگی اسلامی» و «آزمون جهت­گیری مذهبی» بود. داده­ها, با روش تحلیل عاملی و تحلیل مانوا تحلیل شدند. بررسی ها, به اصلاح 12 و حذف 9 سؤال‌ انجامید. ضریب آلفای کرونباخ برابر با 86/0 بدست آمد. تعداد عوامل در نمونه نوجوان همانند نسخه اصلی 9 عامل است, اما نامِ بعضی, متفاوت است. عوامل تحت عنوان عبادی, روشنفکری منفی, خویشتن‌داری, تعهد, ارتباط مثبت, خردورزی, دنیاخواهی, فعال بودن و بی‌تفاوتی نامگذاری شدند. عامل‌ها 42/39 درصد واریانس سبک زندگی در نوجوانان را تبیین کرد. در تحلیل عاملی, 8 سؤال حذف شد. روایی همزمان در دو آزمون مورد نظر, 70/0, همبستگی را نشان داد. با توجه به روایی عاملی, روایی همگرا و پایایی مناسب «آزمون سبک زندگی اسلامی- نسخه نوجوانان» (ILST-AV), استفاده آن در پژوهش‌های مربوط به نوجوانان توصیه می‌گردد.

لینک کمکی