دانلود فایل word مقاله روشی جدید برای ناحیه‌‌بندی ضایعات پوستی در تصاویر درموسکوپی: بهینه‌سازی تابع انرژی مبتنی بر راستاهای شعاعی

ت :21تشخیص مرز ضایعات، اولین گام در فرآیند تشخیص هوشمند ضایعات در تصاویر درموسکوپی است و به همین دلیل می‌تواند تأثیر مستقیم بر دقت و صحت مراحل بعدی بگذارد. متأسفانه، استخراج مرز ضایعات با محدودیت­هایی از قبیل وجود مرز­های نامنظم، کنتراست ضعیف در برخی نواحی و وجود آرتیفکت مواجه‌ است. هدف از این مقاله، ارائه نسخه­ای بهبود­یافته از تکنیک بهینه­سازی تابع انرژی برای تفکیک ضایعات از پوست در فرآیند پردازش تصاویر درموسکوپی است. این نسخه، از ایده­ای برمبنای مفهوم راستاهای شعاعی در روند تکامل کانتور استفاده می‌کند، که کاهش حساسیت تخمین مرز ضا

دانلود فایل word مقاله الگوی کاربردی پرورش خلاقیّت کودکان از طریق موسیقی توسط معلّمان غیرمتخصّص در مدارس ابتدایی (با اتّکا به تجارب آموزشی و نوآوری های موسیقایی جان کیج )

ت :21تشخیص مرز ضایعات، اولین گام در فرآیند تشخیص هوشمند ضایعات در تصاویر درموسکوپی است و به همین دلیل می‌تواند تأثیر مستقیم بر دقت و صحت مراحل بعدی بگذارد. متأسفانه، استخراج مرز ضایعات با محدودیت­هایی از قبیل وجود مرز­های نامنظم، کنتراست ضعیف در برخی نواحی و وجود آرتیفکت مواجه‌ است. هدف از این مقاله، ارائه نسخه­ای بهبود­یافته از تکنیک بهینه­سازی تابع انرژی برای تفکیک ضایعات از پوست در فرآیند پردازش تصاویر درموسکوپی است. این نسخه، از ایده­ای برمبنای مفهوم راستاهای شعاعی در روند تکامل کانتور استفاده می‌کند، که کاهش حساسیت تخمین مرز ضا

دانلود فایل word مقاله هوش موفق و تأثیر آن بر عملکرد دانشجویان در برنامه درسی جدید کارورزی دانشگاه فرهنگیان

ت :21تشخیص مرز ضایعات، اولین گام در فرآیند تشخیص هوشمند ضایعات در تصاویر درموسکوپی است و به همین دلیل می‌تواند تأثیر مستقیم بر دقت و صحت مراحل بعدی بگذارد. متأسفانه، استخراج مرز ضایعات با محدودیت­هایی از قبیل وجود مرز­های نامنظم، کنتراست ضعیف در برخی نواحی و وجود آرتیفکت مواجه‌ است. هدف از این مقاله، ارائه نسخه­ای بهبود­یافته از تکنیک بهینه­سازی تابع انرژی برای تفکیک ضایعات از پوست در فرآیند پردازش تصاویر درموسکوپی است. این نسخه، از ایده­ای برمبنای مفهوم راستاهای شعاعی در روند تکامل کانتور استفاده می‌کند، که کاهش حساسیت تخمین مرز ضا