دانلود فایل word مقاله برآورد تمایل به پرداخت بهای تفریحی و حفاظتی باغ گلهای کرج با رویکرد ارزش گذاری مشروط (CVM)

ت :45هدفاز این مطالعه برآورد ارزش تفریحی و حفاظتی باغ گل‏های پارک چمران، در شهر کرج ‌می‌باشد. برای این منظور 125 پرسش‌نامه در سال 1392 از بازدیدکنندگان باغ مورد مطالعه، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده حاکی از آن است که، 79 درصد پاسخ دهندگان برای ارزش حفاظتی باغ و 89 درصد برای ارزش تفریحی تمایل به پرداخت داشته‌اند. همچنین نتایج بیانگر آن است که حداکثر تمایل به پرداخت هر فرد برای ارزش حفاظتی، 5/19778 ریال و برای ارزش تفریحی، 9/4834 ریال به ازای هر فرد برآورد شده است. با توجه به نتایج مطالعه مهمترین عوامل اثرگذار

دانلود فایل word مقاله توسعه الگوریتم های فرا ابتکاری شیرمورچه- ژنتیک و PBILDE جهت بهینه‌سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

ت :45هدفاز این مطالعه برآورد ارزش تفریحی و حفاظتی باغ گل‏های پارک چمران، در شهر کرج ‌می‌باشد. برای این منظور 125 پرسش‌نامه در سال 1392 از بازدیدکنندگان باغ مورد مطالعه، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده حاکی از آن است که، 79 درصد پاسخ دهندگان برای ارزش حفاظتی باغ و 89 درصد برای ارزش تفریحی تمایل به پرداخت داشته‌اند. همچنین نتایج بیانگر آن است که حداکثر تمایل به پرداخت هر فرد برای ارزش حفاظتی، 5/19778 ریال و برای ارزش تفریحی، 9/4834 ریال به ازای هر فرد برآورد شده است. با توجه به نتایج مطالعه مهمترین عوامل اثرگذار

دانلود فایل word مقاله بررسی تاثیر زیرلایه فولادی در تشکیل پوشش های کاربیدی کروم و وانادیم با روش نفوذ فعال حرارتی

ت :45هدفاز این مطالعه برآورد ارزش تفریحی و حفاظتی باغ گل‏های پارک چمران، در شهر کرج ‌می‌باشد. برای این منظور 125 پرسش‌نامه در سال 1392 از بازدیدکنندگان باغ مورد مطالعه، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده حاکی از آن است که، 79 درصد پاسخ دهندگان برای ارزش حفاظتی باغ و 89 درصد برای ارزش تفریحی تمایل به پرداخت داشته‌اند. همچنین نتایج بیانگر آن است که حداکثر تمایل به پرداخت هر فرد برای ارزش حفاظتی، 5/19778 ریال و برای ارزش تفریحی، 9/4834 ریال به ازای هر فرد برآورد شده است. با توجه به نتایج مطالعه مهمترین عوامل اثرگذار