دانلود فایل word مقاله بررسی ارزش تشخیصی ضخامت سگمان تحتانی رحم با سونوگرافی شکم در میزان از هم گسیختگی حین سزارین و تعیین فاکتورهای مرتبط با آن

ت :17مقدمه: اندازه­گیری هدفمند ضخامت سگمان تحتانی رحم قبل از زایمان، اطمینان از موفقیت انجام زایمان طبیعی بعد از سزارین را با پیش‌بینی عوارض خطرناک احتمالی افزایش می­دهد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی پیش‌گویی کنندگی ضخامت سگمان تحتانی رحم با سونوگرافی شکمی بر میزان از هم گسیختگی و تعیین فاکتورهای مرتبط با آن در زنان با سابقه و بدون سابقه سزارین انجام شد. روش‌کار: این مطالعه هم‌گروهی آینده‌نگر در سال 1395 بر روی 168 نفر از زنان باردار با سابقه سزارین قبلی (84 نفر) و بدون سابقه سزارین (84 نفر) مراجعه‌کننده به بیمارستان علوی اردبیل انجام شد. میزان ضخا

دانلود فایل word مقاله تاثیر سطوح مختلف گیاه دارویی خار مریم (Silybum Marianum) و آنتی بیوتیک کوتریموکسازول بر متابولیت های خونی مرغان گوشتی سویه راس

ت :17مقدمه: اندازه­گیری هدفمند ضخامت سگمان تحتانی رحم قبل از زایمان، اطمینان از موفقیت انجام زایمان طبیعی بعد از سزارین را با پیش‌بینی عوارض خطرناک احتمالی افزایش می­دهد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی پیش‌گویی کنندگی ضخامت سگمان تحتانی رحم با سونوگرافی شکمی بر میزان از هم گسیختگی و تعیین فاکتورهای مرتبط با آن در زنان با سابقه و بدون سابقه سزارین انجام شد. روش‌کار: این مطالعه هم‌گروهی آینده‌نگر در سال 1395 بر روی 168 نفر از زنان باردار با سابقه سزارین قبلی (84 نفر) و بدون سابقه سزارین (84 نفر) مراجعه‌کننده به بیمارستان علوی اردبیل انجام شد. میزان ضخا

دانلود فایل word مقاله ساماندهی منابع و ذخایر آب شهر قم در دور? قاجار (با تکیه بر اسناد کاخ گلستان)

ت :17مقدمه: اندازه­گیری هدفمند ضخامت سگمان تحتانی رحم قبل از زایمان، اطمینان از موفقیت انجام زایمان طبیعی بعد از سزارین را با پیش‌بینی عوارض خطرناک احتمالی افزایش می­دهد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی پیش‌گویی کنندگی ضخامت سگمان تحتانی رحم با سونوگرافی شکمی بر میزان از هم گسیختگی و تعیین فاکتورهای مرتبط با آن در زنان با سابقه و بدون سابقه سزارین انجام شد. روش‌کار: این مطالعه هم‌گروهی آینده‌نگر در سال 1395 بر روی 168 نفر از زنان باردار با سابقه سزارین قبلی (84 نفر) و بدون سابقه سزارین (84 نفر) مراجعه‌کننده به بیمارستان علوی اردبیل انجام شد. میزان ضخا