دانلود فایل word مقاله گزارش یک مورد متاستاز سرطان اپی‌تلیال تخمدان به سرویکس

ت :8مقدمه: سرطان تخمدان، یکی از بدخیمی­های شایع زنان می­باشد و اکثر بیماران به‌دنبال بروز علائم گوارشی مراجعه می­کنند. انتشار این سرطان اغلب در حفره پریتو ئن صورت می­گیرد، اما به صورت نادر متاستاز به سرویکس نیز گزارش شده است. در این مطالعه یک موردمتاستاز سرطان اپی‌تلیال تخمدان به سرویکس گزارش شد. معرفی بیمار: خانم 58 ساله با سابقه 3 نوبت زایمان طبیعی با شکایت خونریزی به‌دنبال تماس جنسی به درمانگاه انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395 مراجعه کرد. به‌دلیل نمای غیرطبیعی سرویکس در معاینه و سپس تأیید آن با نمونه‌برداری کولپوسکوپی با تشخی

دانلود فایل word مقاله پژوهشی تطبیقی درباره انسان از دیدگاه مولوی و اسپینوزا

ت :8مقدمه: سرطان تخمدان، یکی از بدخیمی­های شایع زنان می­باشد و اکثر بیماران به‌دنبال بروز علائم گوارشی مراجعه می­کنند. انتشار این سرطان اغلب در حفره پریتو ئن صورت می­گیرد، اما به صورت نادر متاستاز به سرویکس نیز گزارش شده است. در این مطالعه یک موردمتاستاز سرطان اپی‌تلیال تخمدان به سرویکس گزارش شد. معرفی بیمار: خانم 58 ساله با سابقه 3 نوبت زایمان طبیعی با شکایت خونریزی به‌دنبال تماس جنسی به درمانگاه انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395 مراجعه کرد. به‌دلیل نمای غیرطبیعی سرویکس در معاینه و سپس تأیید آن با نمونه‌برداری کولپوسکوپی با تشخی

دانلود فایل word مقاله بررسی اثر زمان کشت بر عملکرد, میزان روغن و برخی صفات زراعی ژنوتیپ‌های گلرنگ در مناطق دیم سرد و معتدل سرد

: سرطان تخمدان، یکی از بدخیمی­های شایع زنان می­باشد و اکثر بیماران به‌دنبال بروز علائم گوارشی مراجعه می­کنند. انتشار این سرطان اغلب در حفره پریتو ئن صورت می­گیرد، اما به صورت نادر متاستاز به سرویکس نیز گزارش شده است. در این مطالعه یک موردمتاستاز سرطان اپی‌تلیال تخمدان به سرویکس گزارش شد. معرفی بیمار: خانم 58 ساله با سابقه 3 نوبت زایمان طبیعی با شکایت خونریزی به‌دنبال تماس جنسی به درمانگاه انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395 مراجعه کرد. به‌دلیل نمای غیرطبیعی سرویکس در معاینه و سپس تأیید آن با نمونه‌برداری کولپوسکوپی با تشخیص سرطان