دانلود فایل word مقاله بررسی یافته‌های سونوگرافی در زنان با پستان متراکم در غربالگری ماموگرافیک در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1394

ت :12مقدمه: سرطان پستان، شایع‌ترین نوع سرطان در بین زنان است. ماموگرافی، روش استاندارد جهت غربالگری سرطان پستان می‌باشد، اما در مواردی که تراکم بافت پستان در ماموگرافی بالا است، بهتر است بیماران با روش‌های تصویربرداری دیگری مانند سونوگرافی نیز ارزیابی شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی یافته­های سونوگرافی در زنان با تشخیص پستان متراکم در ماموگرافیک انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی، تمام زنان مراجعه کننده به بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1394که در غربالگری ماموگرافیک، پستان‌های متراکم داشتند، وارد مطالعه

دانلود فایل word مقاله پژوهشی در وزن فهلویّات (با تکیه بر فهلویّات کُردی)

ه: سرطان پستان، شایع‌ترین نوع سرطان در بین زنان است. ماموگرافی، روش استاندارد جهت غربالگری سرطان پستان می‌باشد، اما در مواردی که تراکم بافت پستان در ماموگرافی بالا است، بهتر است بیماران با روش‌های تصویربرداری دیگری مانند سونوگرافی نیز ارزیابی شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی یافته­های سونوگرافی در زنان با تشخیص پستان متراکم در ماموگرافیک انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی، تمام زنان مراجعه کننده به بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1394که در غربالگری ماموگرافیک، پستان‌های متراکم داشتند، وارد مطالعه شدند و مو

دانلود فایل word مقاله بررسی برخی از ویژگیهای زیستی کیلکای آنچوی( Clupeonella engrauliformis )در آبهای گیلان

ت :12مقدمه: سرطان پستان، شایع‌ترین نوع سرطان در بین زنان است. ماموگرافی، روش استاندارد جهت غربالگری سرطان پستان می‌باشد، اما در مواردی که تراکم بافت پستان در ماموگرافی بالا است، بهتر است بیماران با روش‌های تصویربرداری دیگری مانند سونوگرافی نیز ارزیابی شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی یافته­های سونوگرافی در زنان با تشخیص پستان متراکم در ماموگرافیک انجام شد. روش‌کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی، تمام زنان مراجعه کننده به بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1394که در غربالگری ماموگرافیک، پستان‌های متراکم داشتند، وارد مطالعه