دانلود فایل word مقاله اثر میانجی مدیریت دانش, بر رابطه بین فرهنگ سازمانی و گرایش کارآفرینانه دانشجویان

ت :38این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه افراد با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده‌ها، کمی و مبتنی بر رویکرد همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان ورودی سال 93 دوره دکتری دانشگاه تهران بود که تعداد آن­ها در حدود 3110 نفر گزارش شد و بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­‌ای و فرمول کوکران، تعداد 324 نفر به عنوان حجم نمونه، تعیین گردید. به‌­منظور گردآوری داده‌­ها، از پرسش­نامه‌­های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، گرایش کارآفرینانه هاگِس و مو

دانلود فایل word مقاله تعیین پایایی, روایی و ساختار عاملی پرسشنامه کیفیت خدمات باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک از دیدگاه مشتریان

ت :38این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه افراد با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده‌ها، کمی و مبتنی بر رویکرد همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان ورودی سال 93 دوره دکتری دانشگاه تهران بود که تعداد آن­ها در حدود 3110 نفر گزارش شد و بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­‌ای و فرمول کوکران، تعداد 324 نفر به عنوان حجم نمونه، تعیین گردید. به‌­منظور گردآوری داده‌­ها، از پرسش­نامه‌­های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، گرایش کارآفرینانه هاگِس و مو

دانلود فایل word مقاله مطالعه الگوی پراکنش مکانی گونه‌های شاخص جنگلی در منطقه حفاظت‌شده قلارنگ استان ایلام

ت :38این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه افراد با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری داده‌ها، کمی و مبتنی بر رویکرد همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان ورودی سال 93 دوره دکتری دانشگاه تهران بود که تعداد آن­ها در حدود 3110 نفر گزارش شد و بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­‌ای و فرمول کوکران، تعداد 324 نفر به عنوان حجم نمونه، تعیین گردید. به‌­منظور گردآوری داده‌­ها، از پرسش­نامه‌­های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، گرایش کارآفرینانه هاگِس و مو